De stichting

Wie zijn we ?

De Stichting Vrienden van de  Grote Kerk Tholen is opgericht in 2016.  

In het logo, ontworpen en vormgegeven door Renate Berkey, is de doelstelling van de stichting in beeld gebracht. De luchtbogen van de kerk zijn karakteristiek voor het gebouw en dienen als steun voor de gewelven van de kerk. Deze steunbeer is een aloude vormhistorische steunconstructie. Deze ondersteunende gedachte vormt de basis voor de stichting.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage voor de instandhouding en/of verbetering van de cultuurhistorische waardevolle Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Tholen.

De stichting wil dit doel bereiken door o.a. het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van het gebouw voor de stad Tholen en met financiële middelen bijdragen aan het onderhoud en/of restauratie van het kerkgebouw, de inventaris en kunstvoorwerpen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De verkregen opbrengsten van activiteiten en donaties komen na aftrek van kosten ten goede van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk.

Status Culturele ANBI  

De stichting Vrienden van de Grote Kerk Tholen heeft sinds de oprichting op 26 augustus 2016 de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, voor zover zij een bepaalde drempel te boven gaan en tot een bepaald maximum.

Schenkers kunnen 1,25 maal het bedrag van hun gift aftrekken in de aangifte. Ondernemingen, die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen 1,5 maal het bedrag van hun gift aftrekken in de aangifte voor de vennootschapsbelasting. Wie gedurende vijf jaar of langer jaarlijks geld wil geven, kan ook kiezen voor een periodieke schenking. Schriftelijke vastlegging in een onderhandse akte van schenking is dan vereist.  Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester ( penningmeester@vriendengrotekerktholen.nl). Voorwaarde voor alle giften en schenkingen is wel dat er geen tegenprestatie vanuit de stichting tegenover mag staan.

 

ANBI gegevens  
Algemene gegevens  
Naam: Stichting Vrienden van de Grote Kerk Tholen
Oprichtingsdatum: Opgericht bij notariële akte d.d. 26 augustus 2016
Postadres:  Mossellaan 1, 4691 KE Tholen
Email: secretaris@vriendengrotekerktholen.nl
Fiscaal nummer: 8566.97.989
KvK-nummer:

66788641

Rekening NL07 RBRB 0943 3008 51
Website www.vriendengrotekerktholen.nl
Beloningsbeleid: Geen betaalde medewerkers. Bestuurders ontvangen geen vergoeding.
   
Bestuur  
Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meerdere natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld en bestaat thans uit de volgende personen;
Naam functie
J.A. Geilings voorzitter
J.A. Melse waarnemend voorzitter
W.A. Blaas secretaris
vacature penningmeester
H.A. Quist bestuurslid
   
Beleidsplan  zie Beleidsplan 2022 - 2025
   
Statuten  zie Oprichting Stichting
   
Jaarverslag

zie Jaarverslagen 

   
V&W rekening + balans zie financiele jaarverslag 2021
Meld u aan als donateur van de Stichting Grote Kerk Tholen. Klik hier voor informatie.

DE GROTE KERK

  • Begin bouw circa 1404
  • Toren is 49 meter hoog
  • 3 klokken uit 1672

ANBI ERKEND

RIJKSMONUMENT

BEL MIJ TERUG